Μπλοκάρισμα του resolv.conf

Πολλές φορές, ανάλογα με το δίκτυο που χρησιμοποιοίμε, διάφοροι daemons (συνήθως ο dhcpcd και διάφοροι network managers βλ. wcid, NetworkManager) πειράζουν το αρχείο resolv.conf.

Για να το αποτρέψουμε αυτό, ακουλουθούμε τα εξής:

Θεωρώντας πως το αρχείο /etc/resolv.conf έχει τους dns της Google

nameserver 8.8.8.8

nameserver 8.8.4.4

Προσθέτουμε στο τέλος του αρχείου /etc/dhcpcd.conf τις γραμμές:

nohook resolv.conf
static domain_name_servers=8.8.4.4 8.8.8.8

Ενεργοποιούμε προστασία εγγραφής στο resolv.conf:

$ sudo chattr +i /etc/resolv.conf

Τέλος, εαν χρησιμοποιούμε τον NetworkManager, τότε παραμετροποιούμε το [main] section του
/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf ώς εξής:

[main]
plugins=keyfile
dhcp=dhclient
dns=none

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: